Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Studio Inge

 

Versie geldig vanaf 1 oktber 2018
Gewijzigd 18 mei 2021

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – Wijzigingen in de opdracht

Artikel 6 – Grafisch werk, geboortekaartjes en kaarten in opdracht

Artikel 7 – Herroepingsrecht

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10 – Prijzen

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Artikel 15 – Overmacht

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 17 – Annuleringen

Artikel 18 – Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

Artikel 19 – Leeftijdgrens

Artikel 20 – Klachtenregeling

Artikel 21 – Geschillen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

    Dag: kalenderdag;

    Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

    Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

    Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

    Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Inge Joosten (Studio Inge)

Hoofdstraat 27, 5961 EX Horst

Telefoonnummer: 0628426258 (bereikbaar op woensdag, vrijdag en zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur)

E-mail: info@studio-inge.nl

KVK: 72704969

BTW: NL160866339B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 

    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en bestellingen tussen ondernemer en consument.

    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

    Door het plaatsen van een bestelling bij Studio Inge geeft de consument aan op de hoogte te zijn van en akkoord gaat met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 

    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 

    de prijs inclusief belastingen;

    de eventuele kosten van verzending;

    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

    de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

    optioneel: beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 

    De overeenkomst, hoe dan ook genaamd, komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Studio Inge. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Studio Inge, danwel uit het feit dat Studio Inge uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Studio Inge heeft altijd het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect uit deze weigering ontstaat en/of zal ontstaan.

    Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 5 – Wijzigingen in de opdracht

 

    Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, dienen tijdig schriftelijk aan Studio Inge te worden doorgegeven. Indien die wijzigingen hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden deze aan de wederpartij extra in rekening gebracht. Veranderingen/wijzigingen welke daarentegen vermindering van de kosten ten gevolge hebben, kunnen prijsvermindering tot gevolg hebben. Wijzigingen, mondeling of per telefoon aan Studio Inge doorgegeven, komen geheel voor rekening en risico van de wederpartij. Wijzigingen in de reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de voor de verandering/wijziging overeengekomen levertijd door Studio Inge, buiten haar verantwoordelijkheid, wordt overschreden.

    Studio Inge is niet verantwoordelijk voor fouten, door of namens de opdrachtgever niet verbeterd, in de afgegeven proef.

 

Artikel 6 – GRAFISCH WERK, Geboortekaartjes, kaarten en bedrukkigingen in opdracht

 

    Als klant laatste digitale proefdruk heeft goedgekeurd, worden de kaartjes/producten gedrukt/bedrukt. Hierna kan het niet meer aangepast worden. De laatste proefdruk dient daarom goed te worden gecontroleerd en via een e-mail of via een andere digitale weg te worden goedgekeurd. Klant is zich ervan bewust dat kleuren op het beeldscherm kunnen afwijken van kleuren in werkelijkheid. Studio Inge is hier niet verantwoordelijk voor. Studio Inge is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten die na het goedkeuren van de laatste proefdruk worden ontdekt door klant.

    Het ontwerp blijft eigendom van Studio Inge en mag niet door klant gebruikt worden.

    Klant geeft Studio Inge het recht om alle aangeleverde bestanden te gebruiken in het ontwerp. Het is niet toegestaan bestanden aan te leveren waarvan de rechten niet bij de klant liggen. Bij overtreding hiervan kan Studio Inge hier niet aansprakelijk voor worden gesteld; zowel door klant als door derden. Studio Inge gaat er vanuit dat klant beschikt over alle rechten over de aangeleverde bestanden.

    Het bezorgen van grafisch drukwerk/geboortekaartjes/kaarten op maat gebeurt door een externe partij. Studio Inge is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de bezorging en hoeft geen compensatie op wat voor manier dan ook te bieden.

    Studio Inge levert gepersonaliseerde producten, volgens de specificaties van de consument.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 

    Bij de aankoop van de algemene producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

    Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail te sturen naar Studio Inge (e-mail adres zie Artikel 2). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

    Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 8 – Kosten in geval van herroeping

 

    Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

    Wanneer producten op kosten van de klant teruggezonden worden en niet afdoende gefrankeerd zijn, worden de pakketten niet in ontvangst genomen door Studio Inge. De klant is zelf verantwoordelijk is voor de wijze van versturing en voor het risico van het pakket – en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door de klant worden aanvaard- totdat Studio Inge het in ontvangst heeft genomen.

    Alleen bij retournering van alle producten worden de kosten van heenzending terugbetaald. Het totaalbedrag van de geretourneerde producten en de eventuele verzendkosten worden uiterlijk 14 dagen na ontbinding terugbetaald aan klant.

 

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

 

    Studio Inge kan het herroepingrecht van de klant uitsluiten voor producten zoals omschreven. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Studio Inge dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

    a. die door Studio Inge tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

    b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

    c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

    d. die snel kunnen bederven of verouderen;

    e. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

    Studio Inge levert gepersonaliseerde producten overeenkomstig specificaties van de consument, deze kunnen niet geruild of retour gestuurd worden.

 

Artikel 10 – Prijzen

 

    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven of wanneer de fabrikant tussentijds de prijzen verhoogd. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

    Bij samengestelde prijsopgave bestaat voor Studio Inge geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te vervaardigen werk modellen, copy, etc. aan Studio Inge zijn overhandigd, is Studio Inge niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs, indien zou blijken dat het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het wel getoonde. Studio Inge behoudt zich het recht voor eventuele montage, retouche of andere werkzaamheden, die Studio Inge noodzakelijkerwijze moet maken om haar werkzaamheden naar behoren te verrichten, ten laste van de wederpartij te brengen.

    Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

 

    De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten. Consument dient zorgvuldig met producten om te gaan en bij eventuele schade aan producten als gevolg van eigen schuld/verantwoordelijkheid, geldt er geen garantie.

    De garantie geldt niet indien:

 

    De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;

    De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;

    De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

    Bij schade bij het ontvangen van de producten, dient consument contact met ondernemer op te nemen voor een passende oplossing. Uitzondering hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaarten en posters, zoals kleine ezelsoortjes of kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.

    Zoals alle kaarten en posters kunnen de kaarten en posters van Studio Inge na verloop van tijd ook enigszins buigen/ krom trekken. Hier is niks aan te doen, dit is een natuurlijk proces. Klant heeft geen recht op vervanging mocht verbuiging voorkomen.

    Studio Inge is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan muren, ramen, kasten etcetera na gebruik van muurstickers en raamstickers. Consument is zich ervan bewust de muurstickers niet te gebruiken op muren die net geverfd of gestuct zijn.

    De consument is op de hoogte van de wasinstructies van de textielproducten en zal de producten ook met zorg volgens de voorschriften behandelen:

    Om de bedrukking mooi te houden voor het wassen het textiel binnenste buiten draaien. Geen wasverzachter gebruiken en maximaal op 40° wassen. Na het wassen niet in de wasdroger. Bedrukking niet strijken.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 

    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. In geval van ontbinding conform eerder beschreven zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Uitzonderingen hierbij zijn kleine beschadigingen aan kaarten, zoals kleine ezelsoren of kreukjes, ontstaan tijdens het verzendproces.

    Het aannemen der goederen door de vervoerder, zonder aantekening op de vrachtbrief of het reçu geldt als bewijs dat de emballage van de door Studio Inge verzonden goederen in goede staat was. Goederen die middels een vervoerder bij de wederpartij zijn afgeleverd, zullen door de wederpartij terstond worden gecontroleerd. Eventuele klachten, vragen of opmerkingen zullen zo spoedig mogelijk telefonisch en vervolgens uiterlijk zeven dagen na ontvangst schriftelijk en gemotiveerd aan Studio Inge kenbaar worden gemaakt. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Studio Inge, tenzij door haar schuld veroorzaakt. De goederen reizen voor risico van de wederpartij, zowel bij franco als bij niet-franco leveringen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

    De levertijd gaat in na schriftelijke aanvaarding van de opdracht maar nooit eerder dan nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, materialen in het bezit van Studio Inge zijn en/of de bedongen vooruitbetaling door de wederpartij aan Studio Inge is voldaan. Indien het spoedopdrachten vanwege de wederpartij betreft, zal hij dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig aan Studio Inge bij opdracht schriftelijk te kennen geven. Voor het geval Studio Inge alsdan voor het (spoed) transport zal moeten zorgdragen, zal Studio Inge de keuze van de vervoerder toekomen. De kosten van de vervoerder komen geheel voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 13 – Betaling

 

    Voor zover niet anders is overeengekomen, dient de consument via overschrijving (vooraf), via Ideal, betaalverzoek of contant te betalen. Als consument voor overschrijving kiest dan dient consument uiterlijk binnen 7 dagen na het plaatsen van de bestelling het verschuldigde bedrag aan ondernemer over te maken. Gebeurt dit niet, dan kan de overeenkomst worden ontbonden.

    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

    Studio Inge is, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd om alvorens aan de werkzaamheden te beginnen, of vóór de aflevering, voldoende zekerheid voor betaling te verlangen en, voor zover van toepassing, alle werkzaamheden aan de order staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

    Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Studio Inge het recht om vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen zijnde 1,5 % per maand of een gedeelte van de maand en tevens alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

 

    Studio Inge is slechts voor de schade door de wederpartij geleden aansprakelijk, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de grove schuld of opzet van Studio Inge tenzij op deze uitsluiting in voorkomend geval tot een naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar resultaat zou leiden en met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen Studio Inge verzekerd is, danwel redelijkerwijs gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had moeten zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen;

        Studio Inge is niet aansprakelijk voor schade die door de wederpartij wordt geleden indien de zaken door de wederpartij reeds zijn verwerkt of behandeld;- niet voor vergoeding in aanmerking komt de bedrijfsschade door welke oorzaak dan ook ontstaan;

        Studio Inge is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt;

        Studio Inge is niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen.;

        De door Studio Inge te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door de wederpartij te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door de wederpartij geleden schade.

        De door Studio Inge te vergoeden schade is beperkt tot het betreffende productbedrag van de opdracht.

    Gebreken in een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.

    Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag Studio Inge voor ondeugdelijk werk goed werk in de plaats leveren, tenzij door de wederpartij kan worden aangetoond dat de daardoor ontstane vertraging en/of transportkosten voor de wederpartij grote nadelen met zich mee zou(den) brengen.

    Studio Inge is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van fouten in modellen of materialen die door de wederpartij aan Studio Inge zijn verstrekt.

 

Artikel 15 – Overmacht

 

    Onder overmacht wordt bij toepasselijkheid van deze voorwaarden verstaan elke van de wil van Studio Inge onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Studio Inge of diens leveranciers.

    Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht ontslaan Studio Inge van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn, zonder dat de wederpartij uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interessen kan doen gelden.

    Ingeval van overmacht echter zal Studio Inge daarvan onverwijld mededeling doen aan de wederpartij en heeft de wederpartij bij ontvangst van die mededeling gedurende vijf dagen het recht de order schriftelijk te annuleren, e.e.a. echter onder de verplichting vanStudio Inge reeds af te nemen en haar te vergoeden het eventueel reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

 

Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud

 

    Alle door Studio Inge geleverde goederen blijven haar eigendom totdat de wederpartij integraal aan zijn betalingsverplichtingen jegens Studio Inge heeft voldaan. De eigendom van de goederen blijft aan Studio Inge en gaat eerst over op de wederpartij op de dag waarop de wederpartij de verschuldigde prijs en de eventuele rente, kosten en schadevergoedingen terzake van de geleverde goederen, inclusief voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.

 

Artikel 17 – Annuleringen

 

    Indien de wederpartij een reeds eerder gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Studio Inge alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden, alles onverminderd het recht Studio Inge op vergoeding wegens winstderving alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.

 

Artikel 18 – Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht

 

    Voor het geven van een opdracht tot verveelvoudigen of reproductie voor welke werkzaamheden dan ook van de door Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde objecten verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op de auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en de wederpartij vrijwaart Studio Inge, zowel in als buiten rechte voor alle gevolgen, zowel financiële als andere, uit de verveelvoudigen of reproductie voortvloeiende.

Artikel 19 – Leeftijdgrens

 

De minimale leeftijd om alcoholhoudende producten aan te kopen is 18 jaar. Bestellingen van deze producten zijn alleen toegestaan aan diegene die 18 jaar of ouder zijn. Mocht blijken tijdens levering dat de bestelling wordt geplaatst of afgeleverd aan iemand jonger dan 18 jaar dan zal de bestelling automatisch worden geannuleerd. De kosten van deze annulering bedragen €9,99 en zijn voor rekening van de consument. Laat dus nooit een bestelling aannemen door iemand jonger dan 18 jaar, de bezorger zal dan niet de order uitleveren.

Artikel 20 – Klachtenregeling

 

    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Klachten kunnen door klant via een e-mail naar Studio Inge (e-mail adres zie Artikel 2) aan ondernemer bekend worden gemaakt. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

    De wederpartij verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijn en wijze heeft gereclameerd en indien hij Studio Inge niet de gelegenheid heeft geboden gebreken/klachten te herstellen.

    De wederpartij die het geleverde niet binnen zeven dagen na ontvangst daarvan behoorlijk op zijn deugdelijkheid heeft gecontroleerd, wordt geacht de levering akkoord te hebben bevonden. Aan die termijn van zeven dagen zal de wederpartij niet worden gehouden indien die termijn in een bepaald geval redelijkerwijs verlenging behoeft. De wederpartij zal in geen geval enige aanspraak tegen de leverancier kunnen doen gelden nadat de wederpartij een gedeelte van het geleverde ofwel in gebruik genomen, be- of verwerkt, ofwel aan derden heeft doorgeleverd.

    Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 21 – Geschillen

 

    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.